Obchodní podmínky 

pro poskytování digitálního obsahu a poskytování služeb 

Tyto obchodní podmínky se použijí pro:  

 • poskytování produktů v digitální podobě (digitálního obsahu), a to online kurzů, webinářů, e-booků a jiných produktů s digitálním obsahem; a 
 • poskytování služeb (konzultací apod.), 

k němuž dochází přes webové rozhraní telopatie.cz

I. DŮLEŽITÉ POJMY A ZKRATKY 

Tyto zkratky a pojmy, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým  počátečním písmenem, znamenají následující: 

  1. OP 

Tyto Obchodní podmínky. 

  1. POSKYTOVATEL 

Markéta Čechová/ Tělopatie- Feldenkraisova metoda 

Zapsán v živnostenském rejstříku OÚ Praha 6, oddíl žo/U11437/2007/Lon, vložka 310006 –  514123060 

IČ: 74 649 191 

DIČ: CZ8562140004 

Sídlo: Terronská 557/14, Praha 6 

Provozovna: Pelléova 7, Praha 6 

Telefonní číslo: +420 605 398 376 

E-mail: marketa@telopatie.cz 

  1. UŽIVATEL 

Uživatel digitálního obsahu Produktu, nebo příjemce služby, který s Poskytovatelem uzavře  ohledně Produktu Smlouvu. 

  1. SPOTŘEBITEL 

Uživatel, který je fyzickou osobou a při uzavírání Smlouvy s Poskytovatelem jedná mimo  rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.  Pokud Uživatel v objednávkovém formuláři uvede své IČ, má se za to, že Smlouvu neuzavírá  jako Spotřebitel.  

  1. SMLOUVA 

Smlouva o poskytování digitálního obsahu nebo smlouva o poskytování služeb, která je  uzavírána mezi Poskytovatelem a Uživatelem přes Webové rozhraní. Obsahem smlouvy o poskytování digitálního obsahu je zpřístupnění Produktu k užívání pro vlastní potřebu  Uživatele za dohodnutou protihodnotu. Obsahem smlouvy o poskytování služeb je povinnost  Poskytovatele poskytnout Uživateli službu a povinnost Uživatele zaplatit Poskytovateli Cenu.  Není-li níže v těchto OP rozlišeno, o jaký z těchto typů smluv se jedná, vztahuje se dané  ustanovení na každý z těchto typů smluv. Smlouvu tvoří Objednávka, potvrzení Objednávky  a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce, archivována v elektronické podobě a není přístupná.  

  1. PRODUKT 

Online kurz, webinář, e-book nebo jiný produkt s digitálním obsahem, které je předmětem  Smlouvy. Produkt může být buď úplatný, nebo bezúplatný – zdarma. Není-li v těchto OP  stanoveno jinak, to, co se uvádí o Produktech, platí obdobně i pro služby. Kde se v těchto OP  hovoří o zpřístupnění Produktu, rozumí se tím také dodání zboží nebo poskytnutí služby  (vyjma čl. VI, který se vztahuje pouze na produkty s digitální obsahem).  

  1. OBJEDNÁVKA 

Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje návrh  Uživatele na uzavření Smlouvy.  

  1. CENA 

Konečná cena (včetně všech případných poplatků a nákladů) za Produkt uvedená  v Objednávce. Platí se v korunách českých.  

  1. WEBOVÉ ROZHRANÍ nebo WEB 

Webové rozhraní umístěné na webové stránce dostupné na internetové adrese telopatie.cz.  

  1. OZ 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

II. ODPOVĚDNOST 

Uživatel bere na vědomí, že Produkty užívá na vlastní riziko a že závisí pouze na něm, jakým  způsobem informace využije a jakých výsledků dosáhne. Poskytovatel neodpovídá za výsledky,  které Uživatel v souvislosti s užíváním Produktu zaznamená, ani nenese odpovědnost za  jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu. Produkty nenahrazují zdravotní péči.  

III. INFORMACE NA WEBU 

 1. Jakékoli hodnocení Produktů nebo Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na Webu,  pochází od osoby, které byl Produkt skutečně zpřístupněn. Poskytovatel má přehled  o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny, a v případě pochybností nahlédne do své evidence, zda dané osobě, která recenzi poskytla, byl Produkt skutečně  zpřístupněn. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být  uvedeny všechny recenze, ale Poskytovatel vybírá ty, které zveřejní. Recenze na platformách  třetích stran (např. www.google.com a jiné) Poskytovatel neověřuje. 
 2. U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, příp. kdy  a na jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru  a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.

IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY 

 1. Uživatel objednává Produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného  elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní  informace k Produktu a jeho celkovou Cenu.  
 2. Před odesláním objednávkového formuláře může Uživatel zkontrolovat a změnit vyplněné  údaje. Poskytovatel se spoléhá na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených  v Objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím  příslušného tlačítka v objednávkovém formuláři je vyplněný objednávkový formulář odeslán  a tím Uživatel učinil závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.  
 3. Přijetí Objednávky Poskytovatel Uživateli potvrdí zasláním e-mailu na jeho elektronickou  adresu uvedenou v Objednávce. Součástí tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Objednávky  a tyto OP ve formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu je  Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření. Smlouvu  lze uzavřít i za individuálně sjednaných podmínek. 
 4. Náklady, které Uživateli vzniknou v souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku  (zejména náklady na internetové připojení) nese Uživatel a tyto náklady se neliší od běžné  sazby. Učiněním Objednávky Uživatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.  

 

V. CENA PRODUKTŮ A ZPŮSOB PLATBY 

CENA PRODUKTŮ 

 1. Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Produktů, případně způsob jejich určení. Ceny  Produktů může Poskytovatel měnit s tím, že pro Uživatele platí vždy cena, která je aktuální  v okamžiku objednání Produktu. Aktuální cena Produktu uvedená na Webu může být  Uživateli navýšena pouze v případě platby Ceny formou splátek (viz níže). Případné slevy  z ceny Produktů nelze vzájemně kombinovat. U Produktů s digitálním obsahem nevznikají  žádné náklady na dopravu, ani jiné náklady spojené s jejich zpřístupněním. Konečná Cena  (včetně všech případných poplatků a nákladů) je uvedena v souhrnu objednávky.  
 2. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné  chybě v procesu uzavírání Smlouvy, není Poskytovatel povinen Uživateli za takovou zjevně  chybnou cenu Produkt zpřístupnit a má v takovém případě právo odstoupit od Smlouvy.  
 3. Ke zpřístupnění úplatného Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny, a v případě  rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění  Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.  

ZPŮSOB PLATBY 

 1. Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

  a) bankovním převodem na účet, 
  b) v hotovosti při poskytnutí služby. 
 2. V případě platební metody uvedené pod písmenem a) (bankovní převod na účet) obdrží  Uživatel platební údaje v e-mailu potvrzujícím přijetí Objednávky. 
 3. Na Webu mohou být uvedeny nebo mezi Poskytovatelem a Uživatelem výslovně dohodnuty  případné jiné způsoby platby.  

SPLATNOST CENY

 1. V případě bankovního převodu na účet je Cena splatná v termínu uvedeném v pokynech  k platbě. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na bankovní účet  Poskytovatele.  
 2. V případě plateb v hotovosti je Cena splatná při převzetí zboží nebo poskytnutí služby.  
 3. Po přijetí platby Poskytovatel vystaví a na e-mail Uživatele zašle příslušný daňový doklad –  fakturu. V případě platby při poskytnutí služby obdrží Uživatel daňový doklad při poskytnutí služby.  

PLATBA VE SPLÁTKÁCH 

 1. Je-li tato možnost na Webu u konkrétního Produktu uvedena, může Uživatel zvolit platbu  Ceny formou splátek. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny Produktu  uvedené na Webu, a to o částku nepřevyšující přímé náklady, které Poskytovateli  v souvislosti s tímto způsobem platby vzniknou. Celková konečná Cena bude uvedena v  souhrnu objednávky před jejím odesláním. V případě platby Ceny na splátky se Objednávkou  Uživatel zavazuje zaplatit všechny splátky. 
 2. V případě prodlení s úhradou splátky je Poskytovatel oprávněn Uživateli Produkt  znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena povinnost Uživatele  zaplatit všechny splátky. Rovněž je Poskytovatel v takovém případě oprávněn Uživateli  písemným oznámením celou nezaplacenou část Ceny okamžitě zesplatnit a ke dni  uvedenému v tomto oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou, anebo  od Smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy nevzniká Poskytovateli povinnost vrátit  Uživateli splátky před odstoupením od Smlouvy zaplacené.  


VI. ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU PRODUKTŮ 

ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU 

 1. Digitální obsah online kurzu bude Uživateli zpřístupněn tím, že mu bude poslán na  elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, anebo mu na tuto adresu budou zaslány  přístupové údaje k uživatelskému účtu do členské sekce na Webu.  
 2. Digitální obsah webináře nebo digitální obsah online kurzu zdarma bude Uživateli  zpřístupněn zasláním odkazu na elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, na kterém je  možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít. 
 1. Digitální obsah e-booku nebo audio nahrávek bude Uživateli ve formátu docx, pdf, mp3 nebo  obdobném zpřístupněn zasláním na elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako  příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.  
 2. Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního  obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální  obsah sdílen), bude Uživateli digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem.  

ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU 

 1. Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn.  V taktovém případě bude Uživateli digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem  oznámený den.  
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální  obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě platby Ceny bankovním převodem na účet  bude digitální obsah Uživateli zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na bankovní  účet Poskytovatele. Digitální obsah Produktu zdarma bude Uživateli zpřístupněn obratem po  uzavření Smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci. 
 3. Na Webu může být u Produktu uvedeno, že jeho digitální obsah bude Uživateli zpřístupňován  postupně, po částech. V takovém případě první část (modul) digitálního obsahu Produktu  bude Uživateli zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly)  postupně dle předem oznámeného harmonogramu. 

DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU 

 1. Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu bude mít Uživatel k digitálnímu obsahu  přístup. V takovém případě bude Uživateli digitální obsah Produktu přístupný po takto  předem oznámenou dobu. 
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, má Uživatel digitální obsah přístupný  navždy. To neplatí pro webináře nebo online kurzy zdarma, k jejichž digitálnímu obsahu má  Uživatel přístup pouze v den a čas, který je na Webu uveden, resp. po dobu jejich trvání.  

AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU 

 1. Digitální obsah Produktu bude Uživateli zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době  uzavření Smlouvy, která mu po uzavření Smlouvy nemusí být aktualizována. 
 2. Poskytovatel však bude Uživateli poskytovat aktualizace, které jsou nezbytné k tomu, aby  byl digitální obsah Produktu bez vad po celou dobu trvání Smlouvy nebo (u digitálního  obsahu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu) aby byl bez vad po  dobu, po kterou to Uživatel může rozumně očekávat. V takovém případě bude Uživatel  upozorněn, že je dostupná aktualizace, jakým způsobem ji může provést a že v případě  jejího neprovedení nemá práva z vady, která vznikne pouze v důsledku neprovedené  aktualizace. To neplatí, jestliže Uživatel v Objednávce vezme na vědomí a výslovně odsouhlasí, že po zpřístupnění digitálního obsahu mu nebudou poskytovány jeho  aktualizace.  

FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ 

 1. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Uživatel k dispozici hardwarové  a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf  a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou  rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat  zprávy (digitální prostředí).  
 2. Za propojení digitálního obsahu Produktu s digitálním prostředím Uživatele nese  odpovědnost Uživatel. 

VII. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

 1. Poskytnutí služby může Uživatel u Poskytovatele objednat také e-mailem nebo telefonicky.  V takovém případě bude Smlouva uzavřena v okamžiku, kdy se Poskytovatel s Uživatelem  shodnou na jejím obsahu. Jakékoli následné změny Smlouvy jsou možné jen na základě  vzájemné dohody Poskytovatele a Uživatele. 
 2. Služby jsou dodávány způsobem uvedeným v popisu služby na Webu, případně dohodnutým  individuálně. Online konzultace probíhají zpravidla s využitím platformy Zoom nebo  telefonicky, osobní konzultace jsou zpravidla poskytovány v sídle Poskytovatele, případně na  jiné adrese uvedené v popisu služby na Webu. 

 3. Služby mohou být poskytovány třetí kvalifikovanou osobou, kterou Poskytovatel  k poskytování služeb zmocnil. Za plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy je i v takovém  případě Uživateli odpovědný Poskytovatel. 

 4. K poskytnutí služby dojde až po úplném zaplacení Ceny, případně její splátky. Nedojde-li  k zaplacení Ceny (resp. příslušné splátky) do sjednaného termínu poskytnutí služby, nemusí  být Uživateli v tomto termínu služba poskytnuta (to neplatí v případě platby v hotovosti při  osobním poskytnutí služby na uvedené adrese). 

 5. Nejpozději 24 hodin před sjednaným termínem poskytnutí služby může Uživatel ze zvlášť  závažných důvodů (např. nemoc) požádat o změnu termínu. Jinak termín bez náhrady  propadá, není-li výslovně dohodnuto jinak. 

 6. Pokud ze zvlášť závažného důvodu (např. nemoc) nebude moci Poskytovatel službu ve  sjednaném termínu poskytnout, tuto skutečnost Uživateli oznámí a domluví se s ním na  náhradním termínu. Nebude-li Poskytovatel moci službu ze zvlášť závažného důvodu  poskytnout ani v náhradním termínu, má Uživatel právo od Smlouvy odstoupit a požadovat  vrácení Ceny, resp. její poměrné části odpovídající neposkytnutým službám (částka za  poskytnuté služby se nevrací).  

 7. V případě „balíčku“ nebo jinak zvýhodněného či zvlášť sestaveného Produktu, jehož součástí je poskytnutí služby, je Cena stanovena za „balíček“, resp. Produkt, nikoli za jeho části.

 

VIII. AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST 

 1. Produkty jsou autorským dílem. Poskytovatel Produkt zpřístupňuje Uživateli pro jeho osobní  potřebu. Produkt (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, není možné  bez předchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatele dále šířit nebo umožnit jeho  užití dalším osobám.  
 2. Uživatel má povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do  jeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu. 
 3. V případě, že Uživatel autorská práva nebo povinnost mlčenlivosti poruší, je Poskytovatel  oprávněn Uživateli znepřístupnit digitální obsah Produktu a/nebo požadovat náhradu škody,  která mu v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné  podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů. 

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 1. Nejedná-li se o případ uvedený v následujícím odstavci, má Uživatel, který je Spotřebitelem,  dle § 1829 OZ právo od Smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta  počíná běžet, jedná-li se o Produkt s digitálním obsahem nebo o poskytnutí služby, ode dne  uzavření Smlouvy. 
 2. Právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce Spotřebitel v souladu s § 1837 OZ  nemá zejména v případě Smlouvy o: 

  a) využití volného času, pokud má být podle Smlouvy plněno k určitému datu nebo  v určitém období; 
  b) poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty a (u služeb za úplatu)  v objednávkovém formuláři Spotřebitel odsouhlasil, že k započetí plnění dojde před  uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; pokud služby nebyly poskytnuty  v plném rozsahu, ale s jejich poskytováním již bylo započato, má Spotřebitel  v případě odstoupení od Smlouvy povinnost zaplatit Poskytovateli částku za plnění  poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy (pohledávku na zaplacení částky za  poskytnuté plnění si Poskytovatel může jednostranně započíst proti pohledávce  Spotřebitele na vrácení Ceny); 
  c) dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo  započato s plněním a (u úplatného Produktu) Spotřebitel v objednávkovém formuláři  odsouhlasil, že k započetí plnění dojde před uplynutím lhůty pro odstoupení od  Smlouvy a vzal na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo od Smlouvy  odstoupit. 

 3. Lhůta k odstoupení od Smlouvy je zachována, pokud Spotřebitel oznámení o odstoupení  odešle Poskytovateli nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Pro odstoupení  může Spotřebitel využít formulář uvedený pod těmito OP. Odstoupit od Smlouvy může  Spotřebitel zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na  některou z kontaktních adres Poskytovatele uvedených výše, případně jakýmkoli  jednoznačným prohlášením, které Spotřebitel vůči Poskytovateli učiní. Odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, může Spotřebitel tím, že se odhlásí z e mailové databáze Poskytovatele (kliknutím na příslušný odkaz na konci každého zaslaného e mailu).  
 1. Uživatel i Poskytovatel můžou od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených  zákonem nebo Smlouvou. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě  podstatného porušení povinností Uživatele ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo  k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv nebo povinnost mlčenlivosti. V případě odstoupení od Smlouvy je Poskytovatel oprávněn požadovat náhradu  škody, pokud mu z porušení povinností Uživatele vznikla. Rovněž je Poskytovatel oprávněn  digitální obsah Produktu Uživateli okamžitě znepřístupnit.  
 1. Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity  přihlášených uživatelů, naplnění maximální kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných  vážných důvodů. V takovém případě bude Uživateli Cena vrácena bez zbytečného odkladu,  nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nebude-li výslovně dohodnuto, že platba  bude použita na jiný Produkt dle výběru Uživatele. Cena bude Uživateli vrácena na stejný  účet, ze kterého byla zaplacena, nebude-li výslovně dohodnuto jinak.  

 2. Pokud by ze strany Uživatele nedošlo k úhradě Ceny (při platbě na splátky k úhradě první  splátky) ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky,  bez nutnosti odstoupení. 

 3. Je-li Uživateli společně s Produktem poskytnut jako dárek bonus, je darovací smlouva  uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací  smlouva účinnosti. V důsledku toho je Poskytovatel oprávněn Uživateli okamžitě zrušit  přístup k bonusu, případně má Uživatel povinnost Poskytovateli bonus bez zbytečného  odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zaslat nebo předat. Veškeré  bonusy jsou zpřístupněny spolu se zpřístupněním Produktu, není-li na Webu u Produktu  uvedeno jinak.  

X. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE 

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména  § 1914 až 1925 a (jedná-li se o digitální obsah) § 2389a až 2389s OZ.  
 2. Práva z vadného plnění (reklamaci) může Uživatel u Poskytovatele uplatnit prostřednictvím  kontaktů uvedených výše v těchto OP. 

VADY DIGITÁLNÍHO OBSAHU 

 1. Po zpřístupnění Produktu je Uživateli doporučeno, aby si co nejdříve zkontroloval funkčnost  a dostupnost jeho digitálního obsahu a zjistí-li nedostatky nebo vady, aby kontaktoval  Poskytovatele za účelem provedení nápravy. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě  dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být  aktualizován bez předchozího upozornění. 
 1. Poskytovatel odpovídá Uživateli, že Produkt při převzetí nemá vady a u digitálního obsahu, že  je bez vad také po celou dobu trvání Smlouvy. V případě digitálního obsahu zpřístupněného  jednorázově na časově neomezenou dobu odpovídá Poskytovatel za vady, které měl digitální  obsah při zpřístupnění; tím není dotčena povinnost Poskytovatele zabezpečit aktualizace  v souladu s čl. VI odst. 11 těchto OP. Projeví-li se vada Produktu v průběhu 1 roku od  zpřístupnění, má se za to, že byl Produktu vadný již při zpřístupnění. Tato doba neběží po  dobu, po kterou Uživatel nemůže Produkt užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. 
 2. Poskytovatel zejména odpovídá Uživateli, že Produkt: 

  a) odpovídá ujednanému popisu, rozsahu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti,  kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem; 

  b) je vhodný k účelu, pro který ho Uživatel požaduje a s nímž Poskytovatel souhlasil; a

  c) je poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu  k montáži nebo instalaci či s uživatelskou podporou. 

 3. Poskytovatel odpovídá Uživateli, že vedle ujednaných vlastností Produkt: 

  a) je vhodný k účelu, k němuž se Produkt tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na  práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného  odvětví, není-li technických norem;  

  b) rozsahem, množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi či výkonnostními parametry,  včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti,  odpovídá obvyklým vlastnostem Produktů téhož druhu, které může Uživatel  rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Poskytovatelem nebo  jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; 

  c) je poskytován s příslušenstvím, případně včetně obalu, a s pokyny k použití, které  může Uživatel rozumně očekávat; a 
  d) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, zkušební verzi nebo  náhledu, které Poskytovatel zpřístupnil před uzavřením Smlouvy. 

 4. Předchozí odstavec se nepoužije v případě, že Poskytovatel Uživatele před uzavřením  Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Produktu liší a Uživatel s tím při uzavírání  Smlouvy výslovně souhlasil. 

 5. Poskytovatel není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 6 písm. b), prokáže-li, že si ho  nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným  způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o uzavření Smlouvy nemohlo mít  vliv. 

 6. Týká-li se Smlouva Produktu s digitálním obsahem, může Uživatel vytknout vadu, která se  projeví nebo vyskytne za trvání Smlouvy. V případě digitálního obsahu Produktu  zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu může Uživatel, který je  Spotřebitelem, vytknout vadu, která se projeví v době dvou let od zpřístupnění.
 1. Má-li Produkt vadu, může Uživatel požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo  nepřiměřeně nákladné. 

 2. Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Uživateli  nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Produktu a účel, pro který ho Uživatel  požadoval. 

 3. Uživatel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud 

  a) Poskytovatel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil či je zjevné, že ji neodstraní  v souladu s předchozím odstavcem; 
  b) se vada projeví opakovaně; nebo 
  c) je vada podstatným porušením Smlouvy. 

 4. Uživatel nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada Produktu nevýznamná; má se za to, že  vada není nevýznamná. 
 5. Uživatel, který je Spotřebitelem, může odstoupit od Smlouvy také tehdy, pokud by  Poskytovatel byl v prodlení se zpřístupněním Produktu a svou povinnost by nesplnil ani bez  zbytečného odkladu poté, co byl Uživatelem vyzván k plnění, nebo v dodatečné výslovně  dohodnuté lhůtě. Bez dodatečné lhůty může Spotřebitel od Smlouvy odstoupit jen tehdy,  odmítl-li Poskytovatel Produkt poskytnout nebo je zjevné, že Produkt neposkytne, anebo  vyplývá-li ze vzájemného ujednání nebo z okolností při uzavření Smlouvy, že je plnění  v určeném čase nezbytné. Cena bude Uživateli vrácena bez zbytečného odkladu po  odstoupení od Smlouvy.  
 6. Práva z vadného plnění Uživateli nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním  nebo uložením digitálního obsahu Produktu. Dále Uživateli práva z vadného plnění nenáleží  v případě neprovedených aktualizací (více viz výše v těchto OP – „Aktualizace digitálního  obsahu“). Rovněž Poskytovatel neodpovídá za nedostupnost nebo jiné vady digitálního  obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí (tedy v případě, že Uživatel nemá  potřebné technické a programové vybavení nebo síťové připojení uvedené v těchto OP – viz  „Funkčnost digitálního obsahu, technické a programové vybavení“). Za účelem ověření, zda  se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, má Uživatel zákonnou  povinnost poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně  požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Uživatele co  nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti má Uživatel práva z vadného  plnění jen tehdy, prokáže-li, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou. 

VADY SLUŽEB 

 1. Poskytovatel odpovídá za dodání úplatné služby v rozsahu, podobě a kvalitě, která byla  sjednána s Uživatelem či která byla popsána na Webu, anebo která je pro tento druh služeb  obvyklá. Poskytovatel je povinen poskytnout službu ve střední jakosti, nedohodl-li se  s Uživatelem na jiné jakosti. 
 1. Vadu služby musí Uživatel Poskytovateli vytknout (reklamovat) bez zbytečného odkladu poté,  kdy měl možnost vadu zjistit, nejpozději do šesti měsíců od převzetí služby.  

 2. Má-li služba vadu, může Uživatel požadovat její odstranění nebo přiměřenou slevu z Ceny.  Nelze-li vadu odstranit nebo ji Poskytovatel včas neodstraní, může Uživatel požadovat  přiměřenou slevu z Ceny nebo od Smlouvy odstoupit.  

XI. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ 

 1. Má-li Uživatel k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či činnosti Poskytovatele nějakou stížnost,  může Poskytovatele kontaktovat na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto OP. 
 2. Dozor nad dodržováním povinností Poskytovatele vyplývajících z právních předpisů  vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce, příslušný živnostenský úřad a Úřad pro  ochranu osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů).  
 3. Případný spor mezi Poskytovatelem a Uživatelem bude řešen přednostně smírnou cestou.  Pokud je Uživatel Spotřebitelem a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi  ním a Poskytovatelem spor, má Uživatel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem  mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce,  se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 00020869. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní  inspekce (www.coi.cz). Uživatel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která  je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.  
 1. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1  (https://www.evropskyspotrebitel.cz), je kontaktním místem podle Nařízení Evropského  parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů  on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení  spotřebitelských sporů on-line). 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele,  které ze Smlouvy vyplývají.  
 2. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky,  zejména těmito právními předpisy: OZ a je-li Uživatel Spotřebitelem, pak i zákonem  č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.  
 3. Poskytovatel dodržuje kodexy chování vyplývající z odvětví jeho podnikání, které jsou  dostupné na adrese https://spolek-feldenkrais.cz/spolek-feldenkraisovy-metody/
 4. Zásady zpracování osobních údajů jsou obsaženy v Informacích o zpracování osobních údajů,  které jsou zveřejněny na Webu. 
 1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto  neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému  či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení OP  nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.  
 2. Tyto OP je Poskytovatel oprávněn jednostranně měnit, přičemž pro Uživatele platí text  obchodních podmínek účinný k datu Objednávky. 

Tyto OP jsou účinné od 7.6. 2023.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

UZAVŘENÉ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM NEBO MIMO OBCHODNÍ PROSTORY 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) Odstoupení od smlouvy 

Adresát:  

Markéta Čechová 

Terronská 557/14 

160 00 Praha 6 

E: marketa@telopatie.cz 

T: +420 605 398 376 

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o koupi tohoto zboží(*)/ o poskytnutí těchto služeb(*): 

Datum objednání(*) datum obdržení(*): 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů: 

Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz:  

Datum: 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů:  

(pouze pokud je tento formulář zasílán na listině) 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte